Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 18.04.2023 - 00.00.0000 / Složení zastupitelstva: 18.04.2023 - 00.00.0000

Členové zastupitelstva

Volební období: 18.04.2023 - 00.00.0000
Složení platné v období: 18.04.2023 - 00.00.0000

Pozice: starosta
Jméno: Josef Hrůza
Telefon: 603200982

Pozice: místostarosta
Jméno: Milan Průža

Jméno: Jana Hořejší
Funkce: předseda výboru pro kulturu a sport

Jméno: Roman Moravec
Funkce: člen

Jméno: MUDr. Tomáš Sochor
Funkce: předseda kontrolního výboru

Jméno: Pavel Sosnovec
Funkce: předseda finančního výboru

Jméno: Ing. Ondřej Truc
Funkce: člen


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.


Jednací řád zastupitelstva

 

Jednací řád zastupitelstva obce
K ř e n o v i c e
-------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce se usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích na tomto
svém jednacím řádu :

§ 1
Úvodní ustanovení
1) Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu,svolání,průběh jednání ,usnášení
a kontrolu plnění jeho usnesení,jakož i další otázky.
2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem,popř. o dalších zásadách svého jednání,rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

§ 2
Pravomoci zastupitelstva obce
1) Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v §84,85,86,87,88
zák.č.128/2000 Sb. o obcích
2) Zastupitelstvo obce si nevyhrazuje rozhodování v dalších věcech samostatné působnosti.

§ 3
Svolání jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby ,najméně však jedenkrát za tři měsíce.
Zasedání obecního zastupitelstva řídí starosta.Svolává je nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání.Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo přednosta
Okú nebo hejtman kraje,starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva nejpozději do 21 dnů.

§4
Příprava jednání zastupitelstva obce
1) Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta obce podle programu,
přitom stanoví zejména:
a) dobu a místo jednání
b)způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany
2) Návrh komisí,člnů zastupitelstva obce nebo výborů se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání zastupitelstva obce,nebo písemně.
3) Písemné materiály určené pro jednání zastupitestva obce předkládá navrhovatel v počtu 7 výtisků prostřednictvím obecního úřadu tak,aby mohly být doručeny nejpozději do 6 dnů přede dnem jednání zastupitelstva obce jeho členům
4)Materiály pro jednání zastupitelstva obce obsahují :
a) název materiálu,
b) jeho obsah,
c) návrh usnesení a důvodovou zprávu.
5)Důvodová zpráva musí obsahovat zejména :
a) zhodnocení dosavadního stavu,
b)rozbor příčin nedostatků,
c)odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický důsledek.
6)Předkládané materiály musí být zpracovány tak,aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření
7) O místě,době a navrženém pořadu jednání zastupitelstva obce informuje starosta občany nejpozději do 7 dnů před jednáním zastupitelstva obce,a to na úřední desce obecního úřadu,popř.též jiným vhodným způsobem.

§5
Účast členů zastupitelstva obce na jednání
1) Členové zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastnit každého jednání,jinak jsou povinni se písemně omluvit starostovi s uvedením důvodu.Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.
2) Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných. 
§ 6
Program jednání zastupitelstva obce
1)Program jednání zastupitelstva obce navrhuje starosta obce.
2)Na schůzi zastupitelstva obce může být jednáno jen o věcech ,které byly dány na program , a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo obce souhlas.Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.
3)Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva obce,projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližšího jednání zastupitelstva obce.Nevyhoví-li zastupitelstvo,musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu.Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání,rozhodne o tom zastupitelstvo obce.

§ 7
Průběh jednání zastupitelstva obce
1) Schůzi zastupitelstva obce řídí starosta.
2) Starosta řídí hlasování,zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek,ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to ,aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce,ukončí starosta zasedání a svolá do 15 dnů nové jednání zastupitelstva obce k témuž nebo zbývajícímu programu.
3) V zahajovácí části jednání starosta prohlásí,že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno,konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů,dá schválit program jednání a rozhodnutí,zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť,dá zvolit,v případě složitějšího usnesení,návrhovou komisi a dva členyzastupitelstva obce za ověřovatele zápisu z tohoto jednání.Potom sdělí,zda byl ověřen zápis z předchozího jednání,kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly oroti němu podány.
4) Zápis,proti němuž nebyly námitky podány,se pokládá za schválený.Pokud byly uplatněny,rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.
5) Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí.
6) Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.
7) Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání.Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zadtupitelstva obce ,který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
8) Zastupitelstvo obce může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.
9) Do diskuse se mohou členové zastupitelstva obce přihlásit jenom do konce rozpravy.
10)Nikdo,komu předsedsjící neudělil slovo,se nemůže slova ujmout.
11)Zastupitelstvo obce se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhů jednání ,např.:
-nikdo nemůže mluvit k téže věci vícekrát než dvakrát
-doba diskusního vystoupení se omezuje (minimálně však na 5min. a u předkladatele na 10 minut)
-technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut.
12) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce,o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy 
§ 8
Příprava usnesení zastupitelstva obce
1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.
2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání:závěry,opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovaný stručně,adresně,s termíny a odpovědnosti za splnění ukládaných úkolů.Návrh usnesení předkládá zastupitelstvu obce předsedající nebo předkladatel návrhu.V případě zvolení návrhové komise tato komise.
3) Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi,,jiným členům zastupitelstva.

§ 9
Hlasování
1) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet,jeli přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
2) Vyžaduje - li povaha usnesení,aby zasedání zastupitelstva obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení,stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
3) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy,dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
4) V případě ,že je předložen návrh usnesení v několika variantách,hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené předkladatelem návrhu.V případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejdříve o tomto protinávrhu.Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
5) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu,může se zastupitelstvo obce na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení.Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva,aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení,a zasedání zastupitelstva obce přeruší.Dohadovacímu řízení předsedá starosta.Dojde-li k dohodě,která nasvědčuje tomu,že upravený návrh získá potřebnou většinu,starosta obnoví přerušené zasedání zastupitelstva obce ,přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat.Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu,prohlásí starosta návrh za zamítnutý.
6) Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant,předkladatel návrhu nebo návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.
7) Hlasování se provádí veřejně,nebo tajně,o čemž rozhoduje zastupitelstvo obce.Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrh,nebo se hlasováním zdržet.Usnesení je přijato,hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce.
8) Usnesení zastupitelstva obce a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu se zástupcem starosty nebo jiným členem ze zastupitelstva.
9) Zveřejnění usnesení zastupitelstva obce se provádí na úřední desce a ve vývěskách v místních částech obce,pokud není zákonem stanovena jiná forma zveřejnění.

§ 10
Dotazy členů zastupitelstva obce
1) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně,připomínky,jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření zodpoví písemně,nejdéle do 30 dnů.
2) Souhrnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta obce jednání zastupitelstva obce na jeho následujícím zasedání.Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením svého dotazu,zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo obce.
3) Dotazy vznesené na jednání zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápise a o nich a jejich vyřízení je vedena evidence u obecního úřadu.

§ 11
Péče o nerušený průběh jednání
1) Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce,předsedající může rušitele jednání vykázat ze zasedací síně.
2) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit,může mu předsedající odejmout slovo.
§ 12
Ukončení zasedání zastupitelstva obce
Předsedající prohlásí zasedání za ukončené,byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.Rovněž prohlásí zasedání za ukončené ,klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů,zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání.V těchto případech zasedání svolá znovu do 15 dnů.

§ 13
Pracovní komise
1) Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo obce zřídit pracovní komise.
2)Do těchto pracovních komisí volí zastupitelstvo obce své členy a podle potřeby další odborníky a experty.
3) Funkce pracovních komisí končí splněním úkolů,nejpozději skončením zasedání zastupitelstva obce.

§ 14
Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce
1) O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis,za jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad.Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
2)Schvaluje zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení.Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsána listina přítomných,návrhy a dotazy podané při zasedání písemně.
3) V zápisu se uvádí:
- den a místo jednání
- hodina zahájení a ukončení
- doba přerušení
- jména určených ověřovatele zápisu
- jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva
- program jednání
- průběh rozpravy se jmény řečníků
- podané návrhy
- výsledek hlasování
- podané dotazy a návrhy
- schválené znění usnesení
- další skutečnosti ,které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce měly stát
součástí zápisu.
4) Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé.Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.Po uplynutí 5 let se předá okresnímu archivu k archivaci.
5) O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

§15
Zabezpečení a kontrola usnesení
1) Výbory obce sledují a kontrolují výsledky plnění na úsecích spádujících do jejich působnosti.
2) Souhrnou kontrolu plnění usnesení provádí starosta obce a informuje (čtvrtletně,
pololetně)zasedání zastupitelstva obce.

§ 16
Jednací řád schválilo zastupitelstvo obce dne ............................................................

Jan Brčák, starosta

Josef Hrůza, zástupce starosty
.................................................................
podpis starosty spolu se zástupcem
starosty nebo jiným členem zastupitelstva